Śledź nas na:DDL, Definionwanie schematu bazy danych

Polecenia służace do definiowania schematu bazy danych sa podzbiorem polecen SQL*Plus, czesto nazywanym jezykiem definiowania danych DDL. Umożliwiaja tworzenie i modyfikowanie podstawowych struktur relacyjnej bazy danych, takich jak relacje i perspektywy.

Tworzenie relacji

W celu utworzenia relacji stosujemy polecenie create table, o nastepujacym formacie ogólnym:

CREATE TABLE nazwa_relacji
(nazwa_atrybutu typ (rozmiar) [DEFAULT wartosc_domyslna]
[ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_atr],
nazwa_atrybutu typ (rozmiar) [DEFAULT wartosc_domy lna]
[ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_atr],
....
[ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_rel, ...]

Nazwa relacji:

  • musi zaczyna sie od litery A-Za-z
  • może zawierac litery, cyfry, znaki _ $ # (ostatnie dwa nie sa zalecane)
  • jest nieczuła na wielkosc użytych znaków
  • nie może przekroczyc 30 znaków
  • musi byc jednoznaczna i różna od nazw innych relacji, perspektyw i synonimów w schemacie danego użytkownika
  • nie może byc słowem zastrzeżonym jezyka SQL

Jak widac, jest konieczne wyszczególnienie wszystkich atrybutów nowej relacji i ich typów. W jezyku SQL standardowo wyróżniamy nastepujace typy atrybutów:

typ danych Dopuszczalna wartosc i opis
char(n) Ciag znaków o stałej długosci i rozmiarze n bajtów (domyslnie 1). Maksymalnie 2000B
varchar2(n) Ciag znaków o zmiennej długosci i rozmiarze n bajtów. Maksymalnie 4000B. Rozmiar n musi byc podany.
number(p,s) Liczba o precyzji p (1-38) i skali s (-84,127) z przedziału 1x10-130 9.9...9x10125
date Data z przedziału 1.01.4712 p.n.e. i 31.12.9999 n.e.
raw(n) Ciag bajtów o maksymalnym rozmiarze n=2000. Podanie rozmiaru n jest obowiazkowe.
long Ciag znaków o zmiennej długosci i maksymalnym rozmiarze 2GB
long raw Ciag bajtów o zmiennej długosci i maksymalnym rozmiarze 2GB
clob Duży obiekt binarny zawierajacy łancuchy znaków (stałej i zmiennej długosci) o maksymalnym rozmiarze 4GB.
blob Duży obiekt binarny o maksymalnym rozmiarze 4GB.
bfile Lokator dużego obiektu binarnego przechowywanego w systemie plików. Maksymalny rozmiar takiego obiektu to 4GB.
rowid Ciag szesnastkowy reprezentujacy adres logiczny krotki.

Wartosci domyslne atrybutów.

Każdemu atrybutowi można nadac domyslna wartosc poczatkowa. Robi sie to za pomoca słowa kluczowego DEFAULT.Zobacz także